Standardbetingelser for FirmaRabat

Aftalen
Aftalen giver kunden ret til at benytte de rabataftaler der til enhver tid er indgået af FIRMARABAT. FIRMARABAT arbejder kontinuerligt på, at der til enhver tid er de bedst mulige rabataftaler til rådighed for kunden. Det betyder, at de bestående rabataftaler løbende revideres og rabatsatser som følge heraf kan gå både op og ned. Videre kan nogle leverandører udgå og andre komme til. FIRMARABAT kan som følge heraf ikke indestå for, at alle rabataftaler med leverandører består uforandrede gennem aftaleperioden. Sådanne ændringer i indhold eller udbud af rabataftaler skal ikke varsles over for kunden og giver ikke kunden ret til forkortet opsigelse af Aftalen.

Betaling
Faktura for aftalen fremsendes af FIRMARABAT efter skiftlig accept af Aftalen, og herefter hver 3. måned. Der faktureres løbende forud 3 måneder ad gangen. Betalingsfristen er 10 dage netto kontant. Ved forsinket betaling opkræves 1,5% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen og til betaling sker. Endvidere opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Betalinger vedrørende Aftalen skal ske til Nykredit Reg. nr. 8117 konto 0002880991. Såfremt betaling udebliver – på trods af at der er blevet rykket herfor – er FIRMARABAT og leverandøren berettiget til at lukke for kundens indkøb og annullere alle ikke leverede ordre.

Fortrolighed
De oplysninger der udveksles mellem parterne til brug for opfyldelse af Aftalen skal betragtes og behandles som fortrolige erhvervshemmeligheder omfattet af markedsføringslovens § 19.

Aftalens varighed og opsigelse
Aftalen træder i kraft på datoen for aftalens indgåelse og løber i 3 mdr. fra denne dato. Aftalen er en løbende aftale og forlænges automatisk med 3 måneder ad gangen, såfremt den ikke bliver opsagt. Ønsker kunden at opsige Aftalen, kan dette ske løbende til udgangen af en 3 måneders periode. FIRMARABAT kan opsige Aftalen med 14 dages varsel mod forholdsmæssig tilbagebetaling til kunden. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til pr@FirmaRabat.dk. FIRMARABAT bekræfter kundens opsigelse pr. e-mail.

Besparelsesgaranti
FIRMARABAT garantere kunden en besparelse på minimum 10% i forhold til kundens samlede nuværende indkøb, på de områder som aftalen vedrører. Såfremt kunden kan påvise der ikke opnås en besparelse på minimum 10% (ud fra samme forbrugsmønster, produkter, volumen m.m.) er kunden omfattet af besparelsesgarantien og kan blive løst af aftalen, såfremt kunden ønsker dette. Ønsker kunden at blive løst af aftalen, vil kunden blive krediteret de seneste 3 måneders abonnement.

Information og markedsføring
FIRMARABAT er forpligtiget til at holde kunden informeret om nye tiltag via nyhedsmails. Kunden bliver ved indmeldelse automatisk tilmeldt nyhedsmail, men kan til enhver tid fravælge modtagelsen af nyhedsmails.

Købsaftaler indgået mellem kunden og leverandøren
Kundens ret til at benytte FIRMARABAT rabataftaler er betinget af, at kunden kan opfylde leverandørens betingelser herfor. Købsaftaler indgås direkte mellem den enkelte leverandør og kunden. FIRMARABAT påtager sig intet ansvar for leverandørens opfyldelse af købsaftalen, herunder kvalitet, omfanget af emner og ydelser, eller eventuelle forsikringsdækninger. Kundens reklamation over fejl og mangler mv. skal ske direkte over for leverandøren. Fakturering for købte varer og/eller tjenester sker direkte fra leverandøren til kunden i henhold til leverandørens betingelser for samhandel.

Ændringer af Aftalens vilkår
FIRMARABAT kan ændre disse betingelser med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles på FIRMARABAT’s hjemmeside, og i tilfælde af væsentlige ændringer ved fremsendelse af den ændrede leveranceaftale pr. e-mail til kunden. Såfremt FIRMARABAT varsler væsentlige ændringer i vilkår og priser kan kunden i FIRMARABAT’s varslingsperiode opsige aftalen til udgangen af FIRMARABAT’s varslingsperiode, uanset at dette sker i kundens bindingsperiode. Varslet ændringer skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige Aftalen. Ændringer i vilkår og priser, som alene er til kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på FIRMARABAT’s hjemmeside. FIRMARABAT forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulerer prisen en gang årligt pr. 1 november, med max 5%.

Ikrafttræden
Disse standardbetingelser for Aftalen er gældende fra 1. maj 2016.

Alle priser i denne aftale er eksklusiv moms.